opassigorta.com.tr

Woonplaats:1
Toplam beğeni0
Toplam beğenilmeme0
Beğeni:0 (Yükselen oylar-Düşen oylar)0 rozetleri kazandı

Rozet bulunamadıTanımlar (56)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

aþkin sýgorta


Aþkýn sigorta terimi, tazminat poliçelerinde söz konusu olan bir kavramdýr. Poliçedeki sigorta bedelinin, sigorta konusunun gerçek ve makul deðerinin üzerinde olmasý halidir. Sigortanýn temel prensibine göre amaç, sigortalýnýn uðradýðý maddi kaybýn giderilmesi olmakla birlikte, çeþitli nedenlerle sigorta bedeli, sigortalý tarafýndan gerçek ve makul [..]
Kaynak: opassigorta.com.tr (offline)

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

azamý ýyýnýyet


Bir sigorta sözleþmesinin taraflarý, sigortacý ile sigortalýdýr. Sigorta þirketi, sigorta edilecek olan mal, hayat veya sorumluluk konusu olan þey ile ilgili hiçbir bilgiye sahip deðildir ve karþý tarafýn vermiþ olduðu bilgiye güvenmek durumundadýr. Diðer taraftan, menfaatini sigorta ettirmek üzere teklif formunu doldurmakta olan kiþi de, kendi iht [..]
Kaynak: opassigorta.com.tr (offline)

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

býrlýkte sýgorta (coinsurance


Sigorta konusu olan menfaatin, ayný tehlikelere karþý, ayný sigorta dönemi içerisinde birden fazla sigorta þirketi tarafýndan sigortalanmasýdýr. Sigorta þirketleri çeþitli nedenlerden dolayý, sigorta konusu olan þeye birlikte teminat vermektedir ve bunun baþlýca nedeni, sigorta bedelinin, sigorta þirketerinin mali gücüne ve mevcut kapasitelerine gö [..]
Kaynak: opassigorta.com.tr (offline)

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

bütün tehlýkeler


Bir çok branþta uygulanan ve sigortalýnýn alabileceði en geniþ teminat biçimidir. Teminatýn adý “Bütün Tehlikeler” olmasýna raðmen, karþýlaþýlabilecek bütün tehlikelere karþý koruma saðlayan bir teminat deðildir. Bu tip poliçeler, kiþilerin artan sigorta ihtiyaçlarýna cevap vermek üzere oluþturulmuþ, nispeten yeni ürünlerdir. Poliçenin, istisnalar [..]
Kaynak: opassigorta.com.tr (offline)

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

beklenen azamý hasar


Normal þartlar altýnda, tek bir olaydan meydana gelebilecek, muhtemel azami hasar miktarýdýr. Meydana gelme ihtimali çok az olan, örneðin katastrofik olaylardan ileri gelebilecek hasarlar, Beklenen Azami Hasar hesabýna alýnmaz.
Kaynak: opassigorta.com.tr (offline)

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

coðrafý sinirlar


Sigorta poliçesinin yürürlükte olduðu coðrafik alandýr. Örneðin, bir tekne poliçesindeki "Sefer Sahasý" veya "Faaliyet Alaný" gibi terimler, o tekne poliçesinin ancak o alanlarda meydana gelebilecek hasarlar için yürürlükte olduðu anlamýna gelmektedir.
Kaynak: opassigorta.com.tr (offline)

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

entegral muafýyet


Sigorta dönemi içerisinde meydana gelen ve belli bir miktarýn altýnda kalan hasarýn, sigortalý tarafýndan; hasarýn bu miktarý aþmasý durumunda ise, tamamýnýn sigorta þirketi tarafýndan ödenmesini öngören muafiyet uygulamasýdýr. Sigorta bedelinin belli bir yüzdesi veya maktu olabilir.
Kaynak: opassigorta.com.tr (offline)

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

eksýk sýgorta


Poliçede yazýlý sigorta bedelinin, sigortaya konu olan malýn gerçek ve makul deðerinin altýnda olmasý durumudur. Sigortalý, bilmeyerek veya daha az prim ödemek amacýyla malýn gerçek deðerinin altýnda bir beyanda bulunmaktadýr. Eksik sigorta halinde sigortalý, sigortanýn, "uðranýlan maddi kayýplarýn tam anlamýyla giderilmesi" prensibinden [..]
Kaynak: opassigorta.com.tr (offline)

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

fýyat


Sigorta veya reasürans teminatýna karþýlýk olarak ödenecek primin hesaplanmasýnda esas alýnan ve oran olarak ifade edilen bir terimdir. Fiyatýn sigorta bedeline veya teminata uygulanmasýyla prim miktarý bulunmaktadýr.
Kaynak: opassigorta.com.tr (offline)

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

genel þartlar


Poliçe üzerinde açýkça ifade edilmiþ, teminatýn kapsamý, istisna edilen haller, hasar prosedürü, sigortalýnýn görev ve yükümlülükleri, anlaþmazlýk halinde uygulanabilecek hükümler, prim ödemesi, rücu durumu gibi sigorta sözleþmesinin esaslarýný içeren koþullardýr.
Kaynak: opassigorta.com.tr (offline)


56 tanımının tamamını görüntülemek için lütfen oturum açın.