hukuki.net

Website:https://www.hukuki.net/
Toplam beğeni0
Toplam beğenilmeme0
Beğeni:0 (Yükselen oylar-Düşen oylar)0 rozetleri kazandı

Rozet bulunamadıTanımlar (241)

1

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Abeş


Akla ve gerçeðe aykýrý; gereksiz; yersiz; boþ þey; saçma; anlamsýz 
Kaynak: hukuki.net
Bu tanım onaylanmamıştır

2

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abes


Akla ve gerçeðe aykýrý; gereksiz; yersiz; boþ þey; saçma; anlamsýz 
Kaynak: hukuki.net

3

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Abesle iþtigal etmek


Boþ þeylerle uðraþmak 
Kaynak: hukuki.net

4

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abideler ve asar-ý atika


anýt ve abideler 
Kaynak: hukuki.net

5

0 Thumbs up   0 Thumbs down

abluka


bir devletin dýþarý ile olan iliþkilerini zor kullanarak kesmek 
Kaynak: hukuki.net

6

0 Thumbs up   0 Thumbs down

açar


Atýlgan; gözü pek; yiðit; kabadayý; yýlmaz; kabýna sýðmaz; güçlü; becerikli 
Kaynak: hukuki.net

7

0 Thumbs up   0 Thumbs down

Acar


Atýlgan; gözü pek; yiðit; kabadayý; yýlmaz; kabýna sýðmaz; güçlü; becerikli 
Kaynak: hukuki.net

8

0 Thumbs up   0 Thumbs down

acele itiraz


verilen kararýn tefhim yada tebliðinden itibaren belirli bir süre içerisinde ( genellikle bir hafta ) yapýlmasý gereken, kanunda açýkça sayýlan itiraz türüdür. itiraz üzerine kararý veren makam deðil itiraz mercii bir karar verir. 
Kaynak: hukuki.net

9

0 Thumbs up   0 Thumbs down

acenta


ticari mümessil ticari vekil, satýþ memuru veya müstahdem gibi bir sýfatý olmaksýzýn bir sözleþmeye dayanarak belirli bir bölge içinde daimi bir suretle ticari bir iþletmeyi ilgilendiren akidlerde aracýlýk etmeyi veya bunlarý o iþletme adýna yapmayý mesle 
Kaynak: hukuki.net

10

0 Thumbs up   0 Thumbs down

açýk artýrma


bir malýn, teklif veren kiþiler arasýnda en yüksek bedeli öneren kimseye satýlmasýný saðlayan satýþ biçimi 
Kaynak: hukuki.net


241 tanımının tamamını görüntülemek için lütfen oturum açın.