e-tarih.org

Toplam beğeni2
Toplam beğenilmeme1
Beğeni:0 (Yükselen oylar-Düşen oylar)0 rozetleri kazandı

Rozet bulunamadıTanımlar (317)

1

1   0

han


Osmanlý padiþahlarýnýn ve bazý Türk beylerinin kullandýklarý unvandýr. "Devlet baþkaný, hükümdar" anlamýndadýr.  Eski Türklerde "Kan" þeklinde olan bu unvan, "kaðan" ve daha sonraki çaðlarda da "bakan" þeklinde kullanýlmýþtý.  Osmanlýlarda Mehmed Han, Selim Han gibi kullanýlan [..]
Kaynak: e-tarih.org

2

1   1

yeni osmanlýlar cemiyeti


Sultan Abdülaziz rejimine karþý olanlar tarafýndan Ýstanbul'da gizli olarak kurulan cemiyet. Tahta çýktýðýnda büyük ümitler beslenen Sultan Abdülaziz, gün geçtikçe kendisinden umutlu olanlarý hayal kýrýklýðýna uðratýyordu. Memleket idaresinde gösterdiði yetersizlikler, artan dýþ borçlar, Girit ayaklanmasý ve Mýsýr meselesi halk arasýnda tedirg [..]
Kaynak: e-tarih.org

3

0   0

abdal


Dünya ile ilgisini kesen mânevî makam sahibi kiþi.
Kaynak: e-tarih.org

4

0   0

abide


Anýt.
Kaynak: e-tarih.org

5

0   0

acemi ocaðý


Orhan Bey zamanýnda kurulan Yaya ve Müsellem ordusu. Sýnýrlarý geniþleyen devletin ihtiyacýna yetmez hale geldiðinden, esirlerden istifade yoluna gidilerek yeni maaþlý bir askeri teþkilat kurulmasý düþünülmüþtür.Bu düþünce ile I. Murad zamanýnda (XIV. yüzyýlýn son çeyreði), Çandarlý Kara Halil ile Molla Rüstem'in çalýþmalarý sonucunda, Gelibol [..]
Kaynak: e-tarih.org

6

0   0

adliye nezareti


 Osmanlý Ýmparatorluðu'nda XIX. yüzyýlda kurulan Adliye teþkilatýnýn baðlý olduðu makam. Avrupa usulüne göre kurulmuþtur. Önce 1837'de Meclis-i Vala-yý Ahkam-ý Adliye meydana getirildi. 1868'de bu teþkilatýn yerine Þura-yý Devlet ve Divan-ý Ahkam-ý Adliye adlarýyla iki ayrý teþkilat kuruldu. Bir müddet sonra Divan-ý Ahkam-ý Adliye ka [..]
Kaynak: e-tarih.org

7

0   0

afaroz


Hýristiyanlýk dininde papa ve kiliseye karþý gelenlere verilen cemaatten çýkarma cezasý.
Kaynak: e-tarih.org

8

0   0

aða bölüðü


 Ýstanbul Aðasý'nýn odasýna verilen addýr. Acemi oðlanlarý için Sultan Fatih Mehmed tarafýndan yaptýrýlan odalarýn otuz birincisi Ýstanbul Aðasý'nýn odasýydý. Aða bölüðü önceleri bir bölükken, Acemilerin çoðalmasýyla dokuz bölüðe çýkarýlmýþtýr
Kaynak: e-tarih.org

9

0   0

aða kapýsý


 1826 yýlýna kadar Yeniçeri Aðasý'nýn resmi makamý olan binadýr. Süleymaniye'de Ýstanbul Müftülüðü ile Ýstanbul Üniversitesi'nin Botanik Enstitüsü olarak kullanýlan yerinde idi. Aða Kapýsý evvelce Çarþýkapý'da iken XVII. yüzyýl ortalarýnda buraya taþýndý. 1826 yýlýnda Yeniçeri Ocaðý'nm kaldýrýlýþýna kadar yeniçerilerin en b [..]
Kaynak: e-tarih.org

10

0   0

ahali


Halk.
Kaynak: e-tarih.org


317 tanımının tamamını görüntülemek için lütfen oturum açın.