ruyatabirleri.com.tr

Website:https://ruyatabirleri.com.tr
Toplam beğeni19
Toplam beğenilmeme32
Beğeni:-12 (Yükselen oylar-Düşen oylar)0 rozetleri kazandı

Rozet bulunamadıTanımlar (1630)

1

0   0

aba


Rüyada üzerine aba giymiþ olduðunu görmek, ferah bir kazanca ve mutluluða iþarettir. Rüyada abanýn üstüne oturduðunu görmek, iþ hayatýnda mevkiin artacaðý þeklinde yorumlanýr. Abay [..]
Kaynak: ruyatabirleri.com.tr

2

0   0

abajur


Rüyada abajur görmek, iyi bir habere iþarettir. Abajuru kendi yaktýðýný görmek kiþinin bir fýrsatý layýkýyla deðerlendireceðini, hayýrlý ve kazançlý iþlere giriþeceðine delil say [..]
Kaynak: ruyatabirleri.com.tr

3

0   0

abanoz


Rüyada abanoz aðacý görmek veya abanozdan yapýlmýþ eþyalar görülmesi, kadýn için de erkek için de çok inatçý ve huysuz biri ile evlilik veya iþ ortaklýðý yapýlacaðýný belirtir. [..]
Kaynak: ruyatabirleri.com.tr

4

0   0

abanoz aðacý


Erkek görürse neþeli, varlýklý bir kadýna; kadýn görürse katý kalpli zengin bir erkeðe delalet eder Abanoz aðacý kelimesinin rüya tabiri fark etmiþ olduðunuz üzere kýsa ve öz anlat [..]
Kaynak: ruyatabirleri.com.tr

5

0   0

abdest


Rüyada abdest almak, sýkýntýlardan, kederlerden, hastalýklardan kurtulmaya, hayýr ve iyiliðe, Rüyada abdesti tamamlayamamak ise, sýkýntýlarýn bir süre daha devam edeceðine iþaret eder. [..]
Kaynak: ruyatabirleri.com.tr

6

0   0

abdest bozmak


Küçük abdest bozmak yoksul için zenginliðe, esir için azad olmaya, yolcu için memleketine dönmeye delalet eder. Uygun bir yere yahut tuvalete bevletmek sýkýntýdan kurtulmaya, Ýnsanlarýn g [..]
Kaynak: ruyatabirleri.com.tr

7

0   0

abdesthane


Rüyada bir abdesthane görülmesi, önemli bir iþin veya sorunun yakýnda çözüleceðini belirtir. Abdesthane görmek, define, mal, mülk ve varliga delalet eder. Rüyasinda abdesthane temizledigi [..]
Kaynak: ruyatabirleri.com.tr

8

0   0

abese suresi


Kirmani' ye göre; Abese suresini rüyasinda okuyan veya dinleyen kimse, asik suratli olup, herkes tarafindan kerahetle, tiksintiyle karsilanir. Kendisi herkesi hakir görerek gururlanir, büyük [..]
Kaynak: ruyatabirleri.com.tr

9

0   0

abý hayat


Rüyada abýhayat suyundan içtiðinizi görmek, eðer hasta iseniz, hastalýklarýnýza ve dertlerinize çare bulacaðýnýza, deðilseniz yaþamýnýz boyunca kayda deðer bir hastalýkla karþýla [..]
Kaynak: ruyatabirleri.com.tr

10

0   0

abi


Ayrýca Bakýnýz Kardeþ. Ayrýca Bakýnýz Aðabey. Abi kelimesinin rüya tabiri fark etmiþ olduðunuz üzere kýsa ve öz anlatýlmýþtýr. Ancak rüya tabirlerinde unutmamanýz gereken en öneml [..]
Kaynak: ruyatabirleri.com.tr


1630 tanımının tamamını görüntülemek için lütfen oturum açın.