ruyatabirleri.com.tr

Website:https://ruyatabirleri.com.tr
Toplam beğeni19
Toplam beğenilmeme32
Beğeni:-12 (Yükselen oylar-Düşen oylar)0 rozetleri kazandı

Rozet bulunamadıTanımlar (1630)

1

0   0

aba


Rüyada üzerine aba giymiþ olduðunu görmek, ferah bir kazanca ve mutluluða iþarettir. Rüyada abanýn üstüne oturduðunu görmek, iþ hayatýnda mevkiin artacaðý þeklinde yorumlanýr. Abayý üstünden çýkarmak [..]
Kaynak: ruyatabirleri.com.tr

2

0   0

abajur


Rüyada abajur görmek, iyi bir habere iþarettir. Abajuru kendi yaktýðýný görmek kiþinin bir fýrsatý layýkýyla deðerlendireceðini, hayýrlý ve kazançlý iþlere giriþeceðine delil sayýlýr. Abajur takmak, k [..]
Kaynak: ruyatabirleri.com.tr

3

0   0

abanoz


Rüyada abanoz aðacý görmek veya abanozdan yapýlmýþ eþyalar görülmesi, kadýn için de erkek için de çok inatçý ve huysuz biri ile evlilik veya iþ ortaklýðý yapýlacaðýný belirtir. Abanoz aðacýndan yapýlm [..]
Kaynak: ruyatabirleri.com.tr

4

0   0

abanoz aðacý


Erkek görürse neþeli, varlýklý bir kadýna; kadýn görürse katý kalpli zengin bir erkeðe delalet eder Abanoz aðacý kelimesinin rüya tabiri fark etmiþ olduðunuz üzere kýsa ve öz anlatýlmýþtýr. Ancak rüya [..]
Kaynak: ruyatabirleri.com.tr

5

0   0

abdest


Rüyada abdest almak, sýkýntýlardan, kederlerden, hastalýklardan kurtulmaya, hayýr ve iyiliðe, Rüyada abdesti tamamlayamamak ise, sýkýntýlarýn bir süre daha devam edeceðine iþaret eder. Abdest almak iç [..]
Kaynak: ruyatabirleri.com.tr

6

0   0

abdest bozmak


Küçük abdest bozmak yoksul için zenginliðe, esir için azad olmaya, yolcu için memleketine dönmeye delalet eder. Uygun bir yere yahut tuvalete bevletmek sýkýntýdan kurtulmaya, Ýnsanlarýn görebileceði h [..]
Kaynak: ruyatabirleri.com.tr

7

0   0

abdesthane


Rüyada bir abdesthane görülmesi, önemli bir iþin veya sorunun yakýnda çözüleceðini belirtir. Abdesthane görmek, define, mal, mülk ve varliga delalet eder. Rüyasinda abdesthane temizledigini gören kims [..]
Kaynak: ruyatabirleri.com.tr

8

0   0

abese suresi


Kirmani' ye göre; Abese suresini rüyasinda okuyan veya dinleyen kimse, asik suratli olup, herkes tarafindan kerahetle, tiksintiyle karsilanir. Kendisi herkesi hakir görerek gururlanir, büyüklük g [..]
Kaynak: ruyatabirleri.com.tr

9

0   0

abý hayat


Rüyada abýhayat suyundan içtiðinizi görmek, eðer hasta iseniz, hastalýklarýnýza ve dertlerinize çare bulacaðýnýza, deðilseniz yaþamýnýz boyunca kayda deðer bir hastalýkla karþýlaþmayacaðýnýz þeklinde [..]
Kaynak: ruyatabirleri.com.tr

10

0   0

abi


Ayrýca Bakýnýz Kardeþ. Ayrýca Bakýnýz Aðabey. Abi kelimesinin rüya tabiri fark etmiþ olduðunuz üzere kýsa ve öz anlatýlmýþtýr. Ancak rüya tabirlerinde unutmamanýz gereken en önemli özellik rüyanýzda g [..]
Kaynak: ruyatabirleri.com.tr


1630 tanımının tamamını görüntülemek için lütfen oturum açın.