hukukrehberi.net

Website:http://www.hukukrehberi.net
Toplam beğeni6
Toplam beğenilmeme9
Beğeni:-2 (Yükselen oylar-Düşen oylar)0 rozetleri kazandı

Rozet bulunamadıTanımlar (1557)

1

0   0

ana sayfa


  FORUM  
Kaynak: hukukrehberi.net

2

0   0

 


Reklam Alaný
Kaynak: hukukrehberi.net

3

0   0

türkler için muslimlife evlilik sayfasý. yeni ve mutlu bir hayata baþlayabilirsiniz. vinç


Your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames.
Kaynak: hukukrehberi.net

4

0   0

your browser does not support inline frames or is currently configured not to display inline frames


Host - Sponsor
Kaynak: hukukrehberi.net

5

0   1

abluka


Bir devletin dýþarý ile olan iliþkilerini zor kullanarak kesmek.
Kaynak: hukukrehberi.net

6

0   0

acele itiraz


Verilen kararýn tefhim yada tebliðinden itibaren belirli bir süre içerisinde ( genellikle bir hafta ) yapýlmasý gereken, kanunda açýkça sayýlan itiraz türüdür. itiraz üzerine kararý ver [..]
Kaynak: hukukrehberi.net

7

0   0

acente


Ticari mümessil ticari vekil, satýþ memuru veya müstahdem gibi bir sýfatý olmaksýzýn bir sözleþmeye dayanarak belirli bir bölge içinde daimi bir suretle ticari bir iþletmeyi ilgilendiren [..]
Kaynak: hukukrehberi.net

8

0   0

acir


Kiraya veren kimse
Kaynak: hukukrehberi.net

9

0   0

aciz


Bir þahsýn borçlarýný ödeyemeyecek durumda bulunmasý
Kaynak: hukukrehberi.net

10

0   0

aciz vesikasý


Alacaklý alacaðýnýn tamamýný alamamýþsa kalan miktar için kendisine verilen vesika (ÝÝK 143)
Kaynak: hukukrehberi.net


1557 tanımının tamamını görüntülemek için lütfen oturum açın.