halkbank.com.tr

Website:http://halkbank.com.tr
Toplam beğeni3
Toplam beğenilmeme1
Beğeni:3 (Yükselen oylar-Düşen oylar)0 rozetleri kazandı

Rozet bulunamadıTanımlar (1401)

1

0   0

zaman serýlerý


Ýstatistikte, bir deðiþkenin birbirini takip eden zaman birimleri içinde aldýðý deðerlerin sýralanmasý ile elde edilen seridir.
Kaynak: halkbank.com.tr

2

0   0

zarar


Belirli bir faaliyet dönemi sonunda, itletmenin dönem içi giderlerinin dönem içi gelirlerinden fazla olmasý durumudur. Zarar, sermayede veya kardaki azalmayý gösterir.
Kaynak: halkbank.com.tr

3

0   0

zarar mýnýmýzasyonu


Bir iþletmenin belirli bir faaliyet dönemi sonunda, olabilecek zararýnýn mümkün olduðunca en aza indirgenmeye çalýþýlmasýdýr.
Kaynak: halkbank.com.tr

4

0   0

zorunlu tasarruf


Kiþi ve iþletmelerin iradesi dýþýnda, mal talebinin mal arzýný aþmasý sonucu harcamalarýn azalmasý ile ortaya çýkan tasarruftur. Ayrýca, devletin fiyatlarý ve vergileri yüksek tutarak, [..]
Kaynak: halkbank.com.tr

5

0   0

yabancý hisse senedi


Yabancý ortaklýklarca bulunduklarý ülke mevzuatýna uygun olarak çýkarýlan ve ortaklýk hakkýný temsil eden menkul kýymetlerdir.
Kaynak: halkbank.com.tr

6

0   0

yabancý ortaklýk


Türk Parasý’nýn Kýymetini Koruma mevzuatýnda tanýmlanan, dýþarýda yerleþik kiþilerden ilgili ülke mevzuatýna göre yabancý sermaye piyasasý araçlarýný çýkaran ortaklýklar ile ya [..]
Kaynak: halkbank.com.tr

7

0   0

yabanci sermaye


Bir ülkedeki sermaye stokuna baþka bir ülke kiþi veya kurumlarý tarafýndan yapýlan sermaye katkýsýdýr. Dolaysýz özel yabancý sermaye ve portföy yatýrýmlarý olarak ikiye ayrýlýr. Por [..]
Kaynak: halkbank.com.tr

8

0   0

yan mamul


Ýþletmede asýl mal ve hizmetler üretilirken, onlarla beraber zorunlu olarak üretilen deðersiz mamullerdir.
Kaynak: halkbank.com.tr

9

0   0

yari deðýþýr malýyet gýderlerý


Deðiþir olmalarýna raðmen, üretim hacmi sýfýr olduðu zaman bile, minimum ölçüde de olsa yapýlmasý gerekli giderlerdir.
Kaynak: halkbank.com.tr

10

0   0

yari mamul


Daha önceden üretim sürecine girmiþ veya üretilmekte olan fakat kullanýlabilir mamul haline gelmemiþ maddelerdir.
Kaynak: halkbank.com.tr


1401 tanımının tamamını görüntülemek için lütfen oturum açın.