deyimler.sitesi.web.tr

Website:http://deyimler.sitesi.web.tr
Toplam beğeni3
Toplam beğenilmeme4
Beğeni:-2 (Yükselen oylar-Düşen oylar)0 rozetleri kazandı

Rozet bulunamadıTanımlar (1996)

1

0   0

dünya malý dünyada kalýr


[A] Kiþi yaþarken bu dünyada çok da zengin olsa öldüðü zaman öteki dünyaya bir þey götüremez. Nesi var nesi yoksa bu dünyada kalýr. Bunun içindir ki insan yaþarken malýnýn fazlasýn [..]
Kaynak: deyimler.sitesi.web.tr

2

0   0

her yüze güleni dost sanma


[A] Bir toplumda insanlar kendi çýkarlarý için etrafýnda bulunan kimselerin yüzüne gülebilirler. Çýkarlarý ortadan kalkýnca da bu yakýn iliþkiyi birden keserler. Bunun içindir ki bize y [..]
Kaynak: deyimler.sitesi.web.tr

3

0   0

ýyilik iki baþtan


[A] Birbirine yakýn bulunan kimselerin birinin iyi olmasý kâfi deðildir. Hep bir kiþi iyilik yapar öteki cevap vermezse o kimse sömürülmüþ olur. Bu durum uzunca zaman devam edemez. Ýyilikl [..]
Kaynak: deyimler.sitesi.web.tr

4

0   0

sýrtýnda yumurta küfesi yok ya


[D] Bir konuyu yapamayacak durumda olup, bir etki ile yönünü ve düþüncesini deðiþtirivermekte bir sakýnca görmez.
Kaynak: deyimler.sitesi.web.tr

5

0   0

sora sora baðdat(kâbe) bulunur


[A] Bilmediklerimizi yerinde, zamanýnda bir bilene sorarsak istediðimizi çabuk elde ederiz. Bilmediðimiz her þeyi sormak gerekir. Sýkýlmak, utanmak çözüm yolu deðildir. Bizi baþarýya göt [..]
Kaynak: deyimler.sitesi.web.tr

6

0   0

yol yürümekle borç ödemekle


[A] Her iþ gereken çalýþmayý yapmakla sonuçlanýr. Her iþ gerekli çalýþmayý gerekli zamanda yapmakla sonuçlanýr. Çalýþmasýný zamanýnda yapmayan kimse iþini zamanýnda bitiremez, so [..]
Kaynak: deyimler.sitesi.web.tr

7

0   0

aba altýndan deðnek göstermek


[D] Sert görünmemekle birlikte karþýsýndakini üstü kapalý bir biçimde korkutmak.
Kaynak: deyimler.sitesi.web.tr

8

0   0

aba derviþin


[Ö] Toplumda herkes kültürü ve çalýþmasý derecesinde elde ettiði imkânlara razý olmalýdýr. Buna uymayanlar huzursuzluklarý ve yenilgileri peþinen kabul etmelidirler.
Kaynak: deyimler.sitesi.web.tr

9

0   0

aba vakti aba


[A] Her þey zamanýnda yapýlýrsa kiþi kazançlý olur. Baþarý yolu kendiliðinden açýlýr.
Kaynak: deyimler.sitesi.web.tr

10

0   0

abacý


[D] Her kiþinin bir iþi, iyi bildiði bir konu olmalýdýr. Boþ ve kültürsüz kiþiler bu insanlarýn yanýnda zor durumda kalýrlar. Bu duruma düþmemek için zamanýmýzý boþa geçirmeyip bi [..]
Kaynak: deyimler.sitesi.web.tr


1996 tanımının tamamını görüntülemek için lütfen oturum açın.